Anna Magdalena Bach Albümü’ndeki Polonezlerin Ritmik Çözümlemesi

Polonya halk danslarından biri olan polonez, tarihsel süreç içinde büyük bir gelişim göstermiş ve Klasik Batı Müziği repertuvarı içinde önemli bir yer edinmiştir. Polonez, Polonya ile sınırlı kalmamıştır. Polonya ile Avrupa’daki diğer ülkeler arasındaki ilişki, polonezin yayılmasına ve farklı kültürlerin etkisiyle değişime uğramasına neden olmuştur. On sekizinci yüzyıldan itibaren Alman bestecilerin eserleri arasında poloneze rastlanmaktadır.

Johann Sebastian Bach’ın Anna Magdalena Bach için hazırladığı 1725 tarihli albümde yer alan çeşitli formlardaki parçalar arasında polonezler de yer almaktadır. Bu polonezlerde, karakteristik polonez ritminin (A1a) yanı sıra diğer polonez ritimleri de gözlemlenmektedir.

Bu araştırmada Anna Magdalena Bach Albümü’ndeki BWV Anh. 117a, 117b, 119, 123, 125, 128 ve 130 polonezleri ritmik açıdan incelenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/73685/1170065